5/5 - (1 امتیاز)

درمان رفتاری

.برای درمان عورت نمایان رویکرد رفتاری، معمولاکاربرد اصول یادگیری، مانند شرطی سازی تقابلی و شرطی سازی بیزاری آور را در بر دارد فرد باید پیوند بین لذت جنسی و رفتار عورت نمایی را یادگیری زدایی کند، که این کار یا از طریق برقراری پیوندهای تازه بین تمایل جنسی و محرک های مناسب و یا از طریق مرتبط کردن درد و شرمندگی، به جای لذت، با رفتار عورت نمایی صورت می گیرد. برای مثال، درمانگر ممکن است از “شرطی کردن نا آشکار” یا “حساس سازی پنهان “نوعی روش رفتاری، استفاده کند که به موجب آن، درمانجو تجسم می کند در حالی آشنایان او را می بینند، که مشغول رفتارهای عورت نمایی است، و بدین طریق درمانجو  شرم و خجالت زیادی را متحمل می شود. روش دیگر استفاده از “شوک برقی یا مواد شیمیایی تهوع آور”، است که در آن بیمار به صورت اول شخص، صحنه های هیجان انگیز یک قطعه وصفی درباره ی عورتنمایی راباصدای بلندمی خواند. زمانی که اوبه اوج نشان دادن آلت نعوظ یافته خود میرسد،شوک دردناکی یاموادشیمیایی تهوع آور به او ارائه می شود. وقتی که این عمل به اوج رسیده ناخوشایند می شود، محرک آزارنده اکنون زودتر و در وسط صحنه هیجان انگیز ارائه می شود.  “روش ارضا” یا “شرطی سازی دوباره ارگاسمی” روشی است که به صورت متداول به کاربرد شده است. و شکلهای گوناگونی دارد. در این روش، مراجع با استفاده از خیالپردازیهای غیر منحرفانه به خود ارضا گری تا حد رسیدن به ارگاسم می پردازد و سپس در حالی که خیالپردازیهای انحراف آمیز را با صدای بلند بیان می کند به خود ارضاگری ادامه می دهد. از آنجا که نتایج نشان داده اند که ارضای کلامی به تنهایی نیز دارای آثار قابل مقایسه ای با ارضای عملی بوده است، درحال حاضر، روشهای ارضاگری را تحت عنوان “نوارهای ملال آور” در چهارچوب بسیاری از برنامه های درمانگری، گنجانده اند. در روش درمانگری دیگری به نام “شرم منزجر کننده” که بندرت مورد استفاده قرار می گیرد مراجع به عمل انحراف آمیز خود (عورت نمایی همراه با بیان افکار) تحقق می بخشد و این فرایند روی یک نوار ویدیویی ضبط می شود.

درمان شناختی رفتاری

نمونه ای ازروش رفتاری- شناختی برای درمان عورت نمایی توسط” مارشال،اسلز وبربری” 1991 گزارش شده است. آنها به برخی از افراد عورت نما توصیه کردند که هنگاه میل ونیاز شدید به عورت نمایی یک محلول بدبو مانند: اسید والریک را بوبکشند. این عمل به فرد منحرف کمک می کند تا بر افکار انحرافی خود از راه پیوند میان بوی ناخوشایند وتمایلات انحرافی مسلط شود. جنبه دیگری از این نوع درمان حساس سازی نهانی و شناختی است. دراین روش درمانگر کارت هایی رابه بیمار نشان می دهد که روی آن موقعیت های گوناگون برانگیختگی میل به عورت نمایی توصیف شده است و در پشت آن عوارض ناگوار عورت نمایی توصیف شده است. دراین روش درمانگر ازبیمار می خواهد که بیمار روزی سه بار وهربا ر که میل به عورت نمایی دراو به وجود آمد، دو روی این کارتها را بخواند. جنبه دیگری از این درمان شامل ابراز وجود وکنترل فشار روانی، تغییر شناخت های انحرافی از راه ایفای نقش، وتمرین مهارت های ارتباطی با زنان یا مردان است.

درمان دارویی

علاوه بر مداخله های روان شناختی، شواهد بالینی متعددی وجود دارد که پاروکستین (پاکسیل) می تواند رفتارهای انحرافی بی اختیار در عورت نمایی را کاهش دهد.