درمان وسواس جنسی

راه های پیشگیری و درمان

بسیاری از روان شناسان و روان پزشکان برای درمان این بیماران از دو روش رفتار درمانی و دارو درمانی استفاده می کنند. در شیوه رفتار درمانی با تقویت کردن پاسخ های مثبت و حذف پاسخ های منفی بیمار، روان درمانگر سعی در کاهش رفتارهای وسواسی بیمار خواهد داشت البته در صورتی که بیمار نسبت به بیمارگونه بودن رفتارش آگاهی داشته باشد کار درمانگر آسان تر خواهد شد و نتیجه بهتری به دست خواهد آمد. گروه درمانی نیز از جمله دیگر درمان های غیر دارویی است که در درمان این افراد می تواند بسیار مفید باشد. در درمان دارویی روان پزشک برای این بیماران دوزهای مختلفی از انواع آرام بخش ها را برای رفع علایم اضطراب، افسردگی و افکار وسواسی تجویز می کند.

دارو درمانی: درمان با دارو های ضد افسردگی هنوز مورد مناقشه است. رویکرد پذیرفته شده این است که نخست، درمان را با یکی از مهار کننده های باز جذب سروتونین (SSRI) یا با کلومی پرامین شروع کنیم، بعد اگر موثر نبود، به راهبرد دارویی دیگری بپردازیم.

رفتار درمانی: رویکرد اصلی رفتار درمانی  در اختلال وسواسی – جبری عبارت است از موجه سازی[5]  و ممانعت از پاسخ ، حساسیت زدایی[6] منظم، توقف فکر، غرقه سازی[7]  و شرطی سازی بیزار گرانه است.

روان درمانی: درمان مبتنی بر بینش نیز موثر است. آگاهی در مورد رفتار خود و شناخت علل تکانه های پرخاشگرانه درونی خود می تواند در کاهش و رفع آن ها و همکاری با درمانگر موثر باشد.

درمان حمایتی: بی شک جایگاه مهمی در درمان این بیماران دارد، ارتباط با یک درمانگر با تجربه در کاهش اضطراب و هم چنین شناخت به موقع علائم بالینی موثر و مفید خواهد بود و برخی اوقات حذف محرک های محیطی مزاحم می تواند در کاهش علائم موثر باشد.

اسکرول به بالا