شناخت مبدل پوشی

یادگار خواهی همرا ه مبدل پوشی عبارت است از تخیلات یا امیال جنسی برای پوشیدن لباس جنس مخالف به عنوان وسیله ای برای انگیختگی که همراه خودارضائی یا آمیزش انجام میگیرد

این اختلال به طور مشخص در دوران کودکی یا اوایل نوجوانی اغاز می شود   با گذشت چند سال برخی مردان مبتلا به این اختلال تمایل پیدا می کنند که همواره مثل زنان لباس می پوشند و مانند ان ها زندگی کنند زنان هم ممکن است بخواهند نحوه لباس پوشیدن و سبب زندگی مردانه را انتخاب کنند ولی این پدیده نادرتر از پدیده قبلی است در Dsm-Iv این افراد مبتلا به اختلال یادگارخواهی همراه مبدل پوشی و ملال جنسیتی طبقه بندی شده اند معمولا بیمار بیش از یک تکه از لباس های جنس مخالف را به تن میکند اغلب تمام البسه جنس مقابل مورد استفاده قرار میگیرد وقتی مردان مبتلا به این اختلال لبا س های زنانه می پوشند ممکن است زنانگی چشمگیری پیداکنند هر چند معمولا این حالت به حد مبدل پوشی نمی رسد بدون لباس زنانه این مردها ممکن است از نظر ظاهر و شغل بیش از حد مبدل پوشی نمی رسد بدون لباس زنانه این مردها ممکن است از نظر ظاهر و شغل بیش از حد مردانه به نظر برسند مبدل پوش ها در طیفی قرار دارند که در یک قطب آن فرد در خلوت و با احساس گناه و افسردگی مبدل پوشی میکند و قطب دیگر رفتار مزبور برای ایگو مطلوب و فرد عضوی اغز جامعه مبدل پوش ها است سندرم آشکار بالینی یادگار خواهی همراه با مبدل پوشی ممکن است در دوره نهفتگی رشد شروع شود ولی اغلب دردوره بلوغ یا اوایل بزرگسالی آغاز می گردد پوشیدن آشکار لباس زنان ممکن است تا کسب استقلال نسبی از والدین و گسستن از خانواده مشاهده نشود .

درمان

شایع ترین رویکرد درمانی انحرافات جنسی روان درمانی بینش گرا است در این نوع درمان بیماران فرصت مییابند پویاییهای خود و حوادث پدید آورنده انحراف جنسی خود را درک کنند و به خصوص از حوادث روز مره ای آگاه شوند که سبب می شود آن ها روی تکانه های خود عمل نمایند (نظر طرد شدن واقعی یا خیالی ) روان درمانی همچنین به بیمارامکان می دهد عزت نفس خود را بازیابد مهارت های بین فردی اش را بهبود بخشد و روش های قابل قبولی برای ارضا جنسی پیدا کند گروه درمانی نیز مفید است درمان جنسی درمان جنبی مناسبی برای بیمارانی است که از اختلالات عملکرد جنسی اختصاصی رنج می برند و میکوشند با شریکان جنسی خود رابطه جنسی غیر انحرافی داشته باشند رفتار درمانی برای قطع الگوهای انحرافی آموخته شده به کار می رود وقتی تکانه ها با محرک های مضر نظیر شوک های الکتریکی و بوهای نامطبوع همراه شود تکانه ها تخفیف مییابد بیماران میتوانند این محرک های مضر را خود به کار گیرند و هر زمان که احساس میکنند روی تکانه خود عمل خواهند کرد از آن ها استفاده کنند اگر انحراف جنسی همراه با اسکیزوفرنی یا اختلالات افسردگی باشد درمان دارویی شامل داروهای ضد افسردگی و ضد جنون ضرورت پیدا میکند داروهای آنتی آندروژن نظیر سیپروترون استات در اروپا و مدرکسی پروژسترون استات در امریکا به طور تجربی در انحرافات فزون خواهی جنسی مورد استفاده قرار گرفته است برخی بیماران گزارش کرده اند که با مصرف این داروها رفتار فزون خواهی شان کاهش یافته است مدروکسی پروژسترون استات به نظر میرسد در مورد بیمارانی مفید باشد که فزون خواهی جنسی انحرافی آن ها خارج از کنترل یا خطر ناک است (نظیر خودارضائی مداوم و افراطی تماس جنسی در هر فرصت و در هر مکان رفتاری جنسی وسواسی و خشن عوامل سروتونرژیک نظیر فلئوکسیتین (پروزاک ) در برخی موارد انحراف جنسی به طور محدود موثر بوده است

اسکرول به بالا