علل مازوخیسم

مازوخیسم، آزارطلبی جنسی

این اصطلاح به کسب لذت جنسی، منحصرآ به عنوان روش ترجیح داده شده، از طریق تحمل درد اطلاق می شود. از این نظر مازوخیسم با رفتارهای دردناک جزئی که در جریان نزدیکی ممکن استبین طرفین روی دهد تفاوت دارد. وجه سمیه مازوخیسم از نام داستان نویس اطریشی، لئوپولدفون ساخرمازوخ (1905-1836) است، که ارضاء جنسی از طریق تجمل درد را توصیف نموده است.

تحمل درد ممکن است یه صورت کتک خوردن، لگدمال شدن، به زنجیر یا طناب کشیدن یا به گونه ای سمبولیک مورد تحقیر واقع شدن مثلآ لباس کودکان به تن کردن و تنبیه شدن خود نمائی کند. آزارطلبی جنسی در مرد و زن و در روایط همجنس گرا و غیر همجنس گرا دیده شود.

آزارطلبی لذت زا

یکی از انواع مازوخیسم که به وسیله فروید شرح داده شده و به معنی “شهوت درد” است و همان مفهوم معمول آزارطلبی را می رساند.

مازوخیسم آرمانی

آزارطلبی روانی یا اخلاقی. وقتی آزار مازوخیسمی روانی است تا جسمی، به نظر فروید باید آن را مازوخیسم آرمانی نامید.

آزارطلبی توده

از نظر رایک این اصطلاح به ترکیبی اطلاق می شود که “یک؛ با چشم پوشی از قدرت خود او، دو؛ کسب لذت از مورد استفاده قرار گرفتن آن توسط نماینده شخص مشخص می باشد، نظیر آنچه در هیجان و سرسپردگی توده ها در مقابل زورگو، که طالب رنج کشی و فداکاری توده هاست، دیده می شود. رنجی که بدون آرمانی ساختن زورگو تحمل آن ممکن نبود.

آزارطلبی ثانوی

ضمن رشد قسمت عمده سادیسم یا غریزه مرگ معطوف به خارج است. قسمت باقیمانده در شخص (که اینک متوجه درون، یعنی خود شخص است) سادیسم اولیه یا مازوخیسم نامیده میشود. در شرایطی خاص، مثلآ افسردگی عمیق، سادیسم عینیت یافته از شی باز پس گرفته شده و متوجه به خودش می گردد، یعنی درون فکنی می شود. این امر با فرآیند بازگشت به حالت قبلی همراه است، مازوخیسم ثانوی را بوجود می آورد که مکمل او است.

آزارطلبی اجتماعی

نگرش مطیعانه مشخص نسبت به زندگی، که شخص را به رفتار انفعالی و صبورانه وا می دارد و تحمل شکست و محرومیت و بدبختی امکان پذیر می سازد. چنین موقعیتی را نگرش “تسلیم شدن” می توان توصیف کرد.

آزارطلبی کلامی

حالتی که در آن شخص مشتاق شنیدن توهین و تحقیر است و از تصور آن لذت جنسی احساس می کند. انتخاب، ترتیب و تاکید کلمات به نظر می رسد که برای تحریک جنسی حائز اهمیت است. در تصورات مازوخیسمی گفتگو نسبتآ شایع است.

اسکرول به بالا