همجنس خواهی و همجنس گرایی

وقتی اساس خانواده و ازدواج اهمیت خود را از دست می دهد بعضی مردان و زنان خارج از این محدوده به دنبال ارتباط های جنسی افسار گسیخته هستند و دست آخر از همجنس بازی سر در می آورند. همجنس بازان تند رو از هر وسیله برای نابودی اساس خانواده بهره م یگیرند تا همجنس بازی آنها معقول به نظر آید، زیرا در خانواده ی طبیعی، همجنس بازی ، غیرعادی چلوه می نماید.. همچنس بازی برای اولین باردرآمریکا و کشورهای غربی بوجود آ مده و به طزر عجیبی در حال گسترش است ،زیرا روابط زن و مرد و ارضای غریزه جنسی دراین کشورها .بی نهایت آزاد و بی بند وبار است رابطه همجنس با همجنس (همجنس گرایی) یک رابطه بسیار پرخطر از بسیاری جهات جسمانی وروانی است. دلایل گرایش به همجنس گراییهنوز دقیقا مشخص نشده است علل روانی – اجتماعی(روابط مشکل دار میان والدین وفرزندان، آموزه های غلط ومحیط ناسالم )و عوامل زیستی در آن دخیل هستند از دیگر عوامل عدم کنترل بر میل جنسی است. مهم این است همجنس بازی حتی از نظر افراد مبتلا، شناخته می شود. همجنس بازی یک بیماری جنسی است که مانند هر بیماری عوارض خاصی دارد مثل نفرت از جنس مخالف و علاقه به جنس موافق.

همجنس خواهی یا همجنس گرایی و درمان آن با هیپنوتیزم درمانی

همجنس خواهی یا همجنس گرایی نوعی انحراف جنسی است که فرد علی رغم سلامت جسمانی به همجنس خود تمایل جنسی پیدا می کند.این تمایلات همجنس خواهانه می تواند یا به صورت افکار وسواس گونه جنسی به همجنس باشد و یا انجام عمل جنسی برای رسیدن به لذت جنسی باشد.

درمان همجنس گرایی یا همجنس خواهی با هیپنوتیزم درمانی

از جمله مهمترین عوامل همجنس خواهی یا همجنس گرایی  تجربیات دوران گذشته فرد مانند تجاوز جنسی، تجربیات همجنس بازی توام با کنجکاوی دوران خرد سالی، عدم توانایی در ایجاد ارتباط با جنس مخالف، و متاسفانه نگرش حمایت آمیز و همچنین قانونی جلوه دادن  همجنس بازی و ایجاد حس همجنس خواهی و همجنس گرایی در بعضی از جوامع و غیره  می باشد.

به نظر می رسد همجنس خواهی یا همجنس گرایی تشابه بسیار زیادی با اعتیاد دارد. یک فرد معتاد هم دارای وابستگی روانی و هم جسمانی به مواد مخدر می باشد. در واقع فرایند اعتیاد به این صورت است که  فرد معتاد پس از مصرف مواد و اولین تجربه لذت بخش روانی وابستگی جسمانی به آن مواد  پیدا می کند.  و یک فرد همجنس خواه که دارای تمایلات همجنس خواهی یا همجنس گرایی است نیز پس از تجربه هم  جنس بازی تغییر و تحولات جسمانی (عادت جسمانی) در او به وجود می آید و پس از آن از نظر روانی در او وابستگی و میل به همجنس بوجود می آید.

درمان همجنس خواهی یا همجنس گرایی: در صورتی که فرد تمایل به درمان همجنس خواهی یا همجنس گرایی داشته باشد  به راحتی می توان بوسیله هیپنوتیزم درمانی و مشاوره روانشناسی و روان درمانی تمایلات همجنس خواهانه را از بین برد و تمایل به جنس مخالف را در فرد به وجود آورد.

اسکرول به بالا